INSECURO Ubezpieczenia

26 – 600 Radom

ul. Tybla 5 lok. 2

REGON: 673004270

NIP: 796 - 246 - 77 - 91

NR rachunku bankowego:
52 2490 0005 0000 4000 7648 7679

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Powód:
Treść wiadomości:

  

Nasi agenci: Odpowiedzą na pytania

Ernest Szałas
E-mail: ernest.szalas@insecuro.pl

Bartłomiej Szewczyk
E-mail: bartlomiej.szewczyk@insecuro.pl

Konrad Misterek
E-mail: konrad.misterek@insecuro.pl


1.INSECURO.pl to internetowy serwis, prowadzony przez Insecuro Ubezpieczenia z siedzibą w Radomiu.

2. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień.

3. INSECURO.pl nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika serwisu w sposób nie zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Transakcje zawierane za pośrednictwem Serwisu mogą być zawierane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

5. Użytkownikami serwisu INSECURO.pl mogą być wyłącznie osoby indywidualne, które uprzednio zaakceptowały Regulamin.

6. W przypadku, w którym usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika informacji, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych i nie wprowadzających w błąd.

7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

8. Serwis INSECURO.pl udostępnia Kalkulator, umożliwiającego kalkulację składki ubezpieczeniowej oraz zakup polisy na podstawie podanych przez Użytkownika danych dla produktów ubezpieczeniowych:


- obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

9. Złożenie wniosku o ubezpieczenie nie oznacza zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zostaje uznana za zawartą w momencie opłaty składki ubezpieczeniowej.

10. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest w polskich złotych

11. W celu dokonania płatności składki ubezpieczeniowej Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
- przelewem internetowym
- tradycyjnym na poczcie
- w oddziale banku

12. Użytkownik zawiera umowę ubezpieczenia pod warunkiem dokonania zapłaty składki we wskazanej na polisie wysokości w ciągu 2 dni od wyżej wymienionego oświadczenia, jednak nie później niż przed początkiem okresu ochrony ubezpieczeniowej. Po przekroczeniu tych terminów przedstawione warunki ubezpieczenia i oświadczenie woli klienta przestają być wiążące.

13. Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi

14. W przypadku odstąpienia od umowy INSECURO.pl zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do wykorzystanego okresu ochrony oraz ewentualne koszty manipulacyjne naliczone przez zakład ubezpieczeń.

15. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej, odbywa się w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.)

16. Po otrzymaniu od Użytkownika uprzedniej zgody, wyrażonej poprzez zaznaczenie w formularzu odpowiedniego pola, INSECURO.pl może przesyłać na adres poczty internetowej Użytkownika komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe.

17. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu oraz za jakiekolwiek poniesione straty, powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku korzystania z Serwisu.

18. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i utworzenia innych, nowych usług serwisu ubezpieczeniowego INSECURO.pl


1. Użytkownik serwisu ubezpieczeniowego zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Po zakupieniu polisy „KUP TERAZ” użytkownik w przeciągu 3 dni ma prawo do opłacenia składki we wskazanej na polisie wysokości w przeciwnym wypadku wniosek o ubezpieczenia przestaje być wiążący.

3. Do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia klient musi podpisać umowę znajdującą się w przesyłce w dwóch egzemplarzach a następnie w przeciągu 3 dni odesłać kopię do biura INSECURO.

4. Koszt wysyłki również wysyłki zwrotnej pokrywa w całości INSECURO.